Πέμπτη 6/4/2017, 9:30′ πμ: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Λυκόβρυσης – Πεύκης

Θέματα ημερήσιας διάταξης:Δημαρχείο_ΟικΕπιτ

 1. Άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού κατά της υπ’ αριθμ. Α.Π. 18285/6433/7-3-2017 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 72695/27963/22-01-2016 απόφασής της περί συγκρότησης του Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αθηνών κρίσεως μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ.
 2. Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών διαφόρων ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 3. Έγκριση Συμμετοχής τακτικών υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο. Έγκριση, ψήφιση και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Posted in Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης | Tagged | Σχολιάστε

Τρίτη 4/4/2017, 18:00′: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης (με Ημέρα Πολίτη)

Η 6η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το 2017, περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%bf

 1. Συζήτηση και λήψη απόφαση για την πρόταση μονοδρόμησης της οδού Λευκωσίας, στη Δημοτική Κοινότητα Λυκόβρυσης.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη πρόταση μονοδρόμησης τμήματος της οδού Αγωνιστών, από την οδό Βύρωνος έως την οδό Κορίνθου, με κατεύθυνση προς την οδό Κορίνθου, στη Δημοτική Κοινότητα Πεύκης.
 3. Αποδοχή η μη παραίτησης, ορισμός νέου μέλους Δ.Σ. και εκλογή νέου Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ».
 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 182/2016 ΑΔΣ (ΑΔΑ:ΨΛ3ΘΩΛΔ-4ΡΧ) περί συγκρότησης και ορισμού μελών επιτροπής παραλαβής αντικειμένου Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 περ.δ του Ν 4412/2016.
 5. Τροποποίηση της με αρ.205/16 απόφασης ΔΣ.
 6. Τροποποίηση της με αρ.206/16 απόφασης ΔΣ.
 7. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης.
 8. Συγκρότηση επιτροπής της παρ.6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 για την καταστροφή κινητών αντικειμένων του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης.
 9. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια τιμητικών πλακετών.
 10. Έγκριση δαπάνης των εκδηλώσεων του Δήμου για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2017.
 11. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Λυκόβρυσης του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
 12. Έγκριση δαπάνης αγοράς του βιβλίου “Οι Μαγκουφανιώτες θυμούνται…βιώματα και εικόνες του χθες”.
 13. Έγκριση ή μη έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δημοτών.
 14. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης».
 15. Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης» έτους 2016.
 16. Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης» έτους 2016.
 17. 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
 18. Συμμετοχή του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης στην «Αστική Αρχή» με την Επωνυμία «Εταιρική Σχέση Βόρειου Τομέα Αθηνών» (North Athens Partnership) για την συγκρότηση του «Μητροπολιτικού Επιχειρηματικού και Αναπτυξιακού Πυρήνα» (ΜΕΑΠ) της Αττικής με αξιοποίηση του «εργαλείου» της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», και Υποβολής πρότασης (Φάκελο Υποψηφιότητας) στο πλαίσιο της από 24/02/2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 01/03/2017) (Α.Π.: 715, κωδικό ΑΤΤ050) Πρόσκλησης, στις ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ” ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020.
 19. Διέλευση ή μη αγωγού αποχέτευσης στην εκτός σχεδίου περιοχή, προέκταση της οδού Σεφέρη στην Δημοτική Ενότητα Πεύκης.
 20. Πρόταση τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στα Ο.Τ.29 – 30 της Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης.
Posted in Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης | Tagged | Σχολιάστε

Συνεδριάζει την Παρασκευή 31/3/2017, στις 9:30′ πμ, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

Θέματα προς συζήτηση της 9ης συνεδρίασης του 2017:

 1. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο «προμήθεια καυσίμων του Δήμου για το έτος 2017» προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ και καθορισμός των όρων διακήρυξης.

 2. α) Έγκριση ή μη του με αρ. πρωτ. 4125/24-03-2017 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 221, παρ. 1 του Ν. 4412/2016) για την υπηρεσία «Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών για το καλοκαίρι του 2017» και ανάδειξη αναδόχου. β) Κατακύρωση ή μη της εκτέλεσης της υπηρεσίας στη μειοδότρια εταιρεία «YOUR CONSULTING PARTNER ΕΠΕ». γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 3. α) Έγκριση ή μη του με αρ. πρωτ. 4123/24-03-2017 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 221, παρ. 1 του Ν. 4412/2016) για την προμήθεια «Τροφίμων 2017-2018» και ανάδειξη αναδόχου. β) Κατακύρωση ή μη της εκτέλεσης της προμήθειας στις μειοδότριες εταιρείες: «ΚΩΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», «ΚΙΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», «ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ». γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Posted in Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης | Tagged | Σχολιάστε

Εμπρός λοιπόν…

Του Λάμπρου Λάζαρη

Έτσι στην σκοτεινή ταβέρνα

Πίνουμε πάντα μας σκυφτοί

Σαν τα σκουλήκια, κάθε φτέρνα

Όπου μας εύρει μας πατεί.

Δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα

Προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα.

Κώστας Βάρναλης

Ω2ς πότε όμως θα περιμένουμε αυτό το «θάμα»;

Ως πότε ο καθένας μας θα μένει περιχαρακωμένος μέσα στα αμέτρητα προβλήματά του;

Φόροι, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΚΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, έχουν στήσει χορό μέσα στον εγκέφαλό μας!

Η μοναξιά έχει οδηγήσει σε αύξηση χρήσης των ηρεμιστικών και αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, των αυτοκτονιών, των καρκίνων και των καρδιοπαθειών.

Η τηλεόραση, η οποία στους περισσότερους από εμάς έχει γίνει καθημερινή συνήθεια, το μόνο που κάνει είναι να επιτείνει αυτήν την κατάσταση, παρουσιάζοντας συνέχεια τις πιο μαύρες πλευρές της πραγματικότητας.

Τα κόμματα και ειδικά αυτά που έταξαν παραδείσους, αθέτησαν παταγωδώς τις υποσχέσεις τους, καλλιεργώντας στον κόσμο ένα κλίμα ηττοπάθειας και αδυναμίας, επιτείνοντας ακόμα περισσότερο το αδιέξοδο.

Αυτή η κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται από τον καθένα μόνο του!

Πρέπει να ξαναζωντανέψουμε την κοινωνικότητά μας, τη δραστηριοποίηση, την αλληλεγγύη, την ουσιαστική κουλτούρα μας, απορρίπτοντας τα σκουπίδια που μας προσφέρουν καθημερινά.

Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ, που θα ανταλλάζουμε τις απόψεις μας, τις ανησυχίες μας, τη δημιουργικότητά μας, βάζοντας φραγμό σε όλους αυτούς που μας θέλουν άβουλους ψηφοφόρους τους.

Στο ΣΤΕΚΙ αυτό θα έχει θέση κάθε Δημοκράτης, κάθε ανήσυχο πνεύμα που δεν εφησυχάζει στην μοναξιά του.

ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ!

Αναδημοσίευση από το 8ο φύλλο (Μάρτιος – Απρίλιος 2017) της δίμηνης έκδοσης πληροφόρησης, διαλόγου και προβληματισμού Λυκόβρυσης – Πεύκης ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Posted in Άρθρα, Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης, Εφημερίδα "ΑΝΑΤΡΟΠΗ", Κοινωνία, Πολιτισμός, Uncategorized | Tagged | Σχολιάστε

Απευθείας αναθέσεις έργων…

11

Οι πολίτες, στην πλειονότητά μας τουλάχιστον, θεωρούμε ότι η διαχείριση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι κατ’ ελάχιστον «αδιαφανής», γεγονός που δυστυχώς συνεχώς επιβεβαιώνεται.

Εργολάβοι υποβάλουν προσφορές σε προκηρύξεις έργων μετά από προ-συνεννόηση, μικρά έργα οδηγούνται σε απευθείας ανάθεση σε «ημέτερους» ή μη, δίδονται εκπτώσεις σε προσφορές που δημιουργούν ποικίλα ερωτήματα, εκτελούνται έργα με τη μέθοδο  μελέτης-κατασκευής, και τόσα άλλα…

Στον δήμο μας, τις τελευταίες ημέρες υπήρξε δημόσια καταγγελία από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κώστα Μπαλδεράνο, για «νομότυπες» μεν ενέργειες του Δημάρχου κ. Αν. Μαυρίδη, που χαρακτηρίστηκαν όμως ως «μη ηθικές».

Η καταγγελία έγινε τόσο εντός της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της Τρίτης 14/3/2017 όσο και με δημοσιεύσεις στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, και ως είθισται, εκτός από την κλασική ρήση περί «προσφυγής στα δικαστήρια», επί της ουσίας δεν δόθηκε μέχρι σήμερα καμία απάντηση από τον Δήμαρχο, ούτε… υπήρξε σχολιασμός από άλλους αιρετούς ή εμπλεκόμενους.

Από την πρώτη ημέρα ύπαρξης της παράταξής μας «Ριζοσπαστική Ανατροπή» καταγγείλαμε το νομικό πλαίσιο διαχείρισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, που μεταξύ άλλων επιτρέπει τις αδιαφανείς «απευθείας αναθέσεις»!

Θεωρούμε θετικό γεγονός την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως η τελευταία απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 900/17.3.2017), βάσει της οποίας θα λειτουργήσει «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Μελετών και παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών».

Η πλήρης εφαρμογή στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτής της απόφασης ελπίζουμε να βάλει τέλος στις απευθείας αναθέσεις ημετέρων, ενισχύοντας έτσι αφενός μεν τη διαφάνεια, αφετέρου δε τον υγιή ανταγωνισμό.

Μανόλης Στ. Πάγκαλος

Δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής

Ριζοσπαστικής Ανατροπής Λυκόβρυσης – Πεύκης

Posted in Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης, Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις, Κοινωνία, Νομοθεσία, Πρόγραμμα Ριζοσπαστικής Ανατροπής | Tagged , , | Σχολιάστε

Ποτέ την Κυριακή… ή τι δεν καταλαβαίνουμε…

Του Άρι Λιάκουραποτε την κυριακη

«Ωραία που ‘ναι η Κυριακή μα να ‘ταν πιο μεγάλη γιατί περνάει γρήγορα κι αργεί να έρθει η άλλη» τραγούδαγε η Βουγιουκλάκη το 1966, τότε που η εργατική τάξη πήγαινε με «εκδρομικό φορτηγό», όχι βέβαια στον παράδεισο, αλλά για θαλασσινό μπάνιο τις Κυριακές του καλοκαιριού.

Μισός αιώνας πέρασε απ’ όταν γράφτηκε το τραγουδάκι των Σακελλαρίου – Ζαμπέτα, που περιγράφει τη λαχτάρα με την οποία περίμεναν οι εργαζόμενοι την κυριακάτικη αργία. Μέσα σ΄αυτά τα 50 χρόνια που μεσολάβησαν, οι εργαζόμενοι κατάφεραν με αγώνες να κατακτήσουν, μεταξύ άλλων, το πενθήμερο εργασίας, προσθέτοντας και το Σάββατο στις βδομαδιάτικες αργίες, ενώ συγχρόνως κατέβηκαν από τις καρότσες των φορτηγών «ανακαλύπτοντας» τα καθίσματα των πούλμαν και των ΙΧ.

Στα χρόνια που ακολούθησαν το ‘60 οι Έλληνες είδαμε και ζήσαμε πολλά. Ζήσαμε μια δικτατορία, είδαμε την εσωτερική μετανάστευση να ερημώνει την ύπαιθρο και να γιγαντώνει την Αθήνα και άλλες τρεις-τέσσερεις πόλεις και τη δημιουργία νέων κοινωνικών μορφωμάτων, από αετονύχηδες, παραγοντίσκους, επίορκους πολιτικούς και πουλημένους συνδικαλιστές που αποστολή είχαν να χειραγωγήσουν και να εκφυλίσουν την τάξη των εργαζομένων με αλά κάρτ παροχές και παράνομα ρουσφέτια.

Με τούτα και με κείνα, πέρασαν μερικά χρόνια επίπλαστης ευημερίας δημιουργώντας σε πολλούς την άκριτη βεβαιότητα, ότι όλα θα πηγαίνουν διαρκώς απ’ το καλό στο καλύτερο. Και ξαφνικά το ψεύτικο, όπως αποδείχθηκε, σύστημα καταρρέει, συμπαρασύροντας μαζί του το επίπεδο ζωής όλων των εργαζομένων και ακυρώνοντας κάθε κεκτημένο εργασιακό δικαίωμα στον ιδιωτικό τομέα. Ένα από τα απολεσθέντα δικαιώματα είναι και η αρχέγονη αργία της Κυριακής, όσο για την αργία του Σαββάτου και το ωράριο, ούτε κουβέντα να γίνεται.

Από την τελευταία Κυριακή του χρόνου που ήταν η μια (1) και μοναδική εργάσιμη για τους εργαζομένους στα καταστήματα και η οποία αναπληρωνόταν με αργία την δεύτερη ημέρα του νέου χρόνου, φτάσαμε στις οκτώ (8) βάσει του νόμου 4177/2013, ενώ οι πιέσεις από την μεριά των μεγάλων κυρίως επιχειρήσεων να είναι συνεχείς προκειμένου να καταργηθεί ολοκληρωτικά η Κυριακάτικη αργία.

Και εδώ «έρχεται» η δική μας ευθύνη που δεν είμαστε οι μεγάλες εταιρίες και οι όμιλοι, αλλά οι εργαζόμενοι, οι απλοί άνθρωποι, όλοι εμείς δηλαδή που αποτελούμε την κοινωνία και έχουμε κάθε συμφέρον και υποχρέωση να προασπίσουμε τα κεκτημένα μας. Ας κάνουμε λοιπόν το ελάχιστο που είναι η πλήρης αποχή από τα καταστήματα που ανοίγουν τις Κυριακές και να μη ξεχνάμε το ρεαλιστικό σύνθημα: «Ψωνίζεις Κυριακή, ετοιμάσου να δουλέψεις Κυριακή»…

Αναδημοσίευση από το 8ο φύλλο (Μάρτιος – Απρίλιος 2017) της δίμηνης έκδοσης πληροφόρησης, διαλόγου και προβληματισμού Λυκόβρυσης – Πεύκης ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Posted in Άρθρα, Εφημερίδα "ΑΝΑΤΡΟΠΗ", Νομοθεσία | Tagged | Σχολιάστε

Αφιέρωμα: Οικισμός Ηλιακού Χωριού Λυκόβρυσης – Πεύκης

Αναδημοσίευση από το 8ο φύλλο (Μάρτιος – Απρίλιος 2017) της δίμηνης έκδοσης πληροφόρησης, διαλόγου και προβληματισμού Λυκόβρυσης – Πεύκης ΑΝΑΤΡΟΠΗ

4Ιστορικό

Το Ηλιακό Χωριό, που άρχισε να κατασκευάζεται το 1984, είναι αποτέλεσμα Ελληνογερμανικής συμφωνίας (ν. 1310/1982) και συνεργασίας τριών μερών:

 • Του Γερμανικού Υπουργείου Έρευνας – Τεχνολογίας,
 • Του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης και
 • Του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Η υλοποίηση του έργου προέβλεπε την πειραματική εφαρμογή ενεργητικών και παθητικών συστημάτων παράλληλης χρήσης ηλιακής ενέργειας και τεχνολογίας, έτσι ώστε να υφίσταται παροχή ζεστού νερού και θέρμανσης.

Συγχρόνως υπήρξε ενεργειακός σχεδιασμός, που αφενός μεν ελάμβανε υπόψη του τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, αφετέρου δε μέσω ειδικών μονώσεων, υάλινων προσόψεων, ειδικών ανοιγμάτων, διπλών τζαμιών, διάταξης των κτιρίων κ.ά. επιδιωκόταν η εξοικονόμηση ενέργειας.

Το έργο ολοκληρώθηκε το 1988 οπότε και άρχισε η σταδιακή εγκατάσταση των δικαιούχων 435 οικογενειών.

Το 1991 ολοκληρώθηκε το 3ετές Ερευνητικό Πρόγραμμα αξιολόγησης των συστημάτων και η εταιρεία ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ ανέλαβε τη διαχείριση των ενεργειακών συστημάτων.

Το 1994 ο οικισμός του ηλιακού χωριού πέρασε στην κυριότητα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

Το 1998 η εταιρεία ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ διέκοψε τη λειτουργία της και η εποπτεία των συστημάτων πέρασε εξολοκλήρου στον ΟΕΚ.

Σταδιακά, με την απομάκρυνση των κατασκευαστών, τα ενεργειακά συστήματα στο σύνολό τους έπαψαν να λειτουργούν ικανοποιητικά και σε μερικά συστήματα διακόπηκε πλήρως η λειτουργία τους.

Με τα χρόνια, δημιουργήθηκε πληθώρα προβλημάτων (αναφέρονται αναλυτικά σε διπλανές στήλες), που ο ΟΕΚ δεν αντιμετώπισε.

Το 2013 με το ν.4144 (ΦΕΚ 88Α/18.4.2013) καταργήθηκε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και ανέλαβε ως  καθολικός διάδοχός του ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

 Το 2015 εκδόθηκαν τα οριστικά παραχωρητήρια και κλήθηκαν οι κάτοικοι του οικισμού να τα παραλάβουν.

Μετά την έκδοση των οριστικών παραχωρητηρίων οι κάτοικοι του οικισμού κλήθηκαν να παραλάβουν επίσης τους κοινόχρηστους χώρους με τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι σχεδόν στο σύνολό τους απαξιωμένες και μη λειτουργικές.

Οι κάτοικοι συσπειρωμένοι στο Σύλλογό τους αρνούνται να παραλάβουν τις εγκαταστάσεις που δεν λειτουργούν, αιτούμενοι την διόρθωση των προβλημάτων και υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ αρχικά αποδέχθηκε τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων, αλλά με το πέρασμα των μηνών αρνείται πλέον την ικανοποίησή τους.

Συνάντηση Συλλόγου Κατοίκων Ηλιακού Χωριού και Ριζοσπαστικής Ανατροπής Λυκόβρυσης – Πεύκης

Κλιμάκιο μελών της Ριζοσπαστικής Ανατροπής Λυκόβρυσης – Πεύκης συναντήθηκε με μέλη του Συλλόγου Κατοίκων Ηλιακού Χωριού και ενημερώθηκε για την εξέλιξη του δίκαιου αγώνα τους.

Τα μέλη της Ριζοσπαστικής Ανατροπής Λυκόβρυσης – Πεύκης δεσμεύθηκαν να υποστηρίξουν τα αιτήματα των κατοίκων και συμφώνησαν να στηρίξουν ανάλογο ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο (παρατίθεται σε διπλανή στήλη).

Ομόφωνο ψήφισμα Δημοτικού Συμβούλιου Λυκόβρυσης – Πεύκης προς την Υπουργείο Εργασίας, τον ΟΑΕΔ και κάθε αρμόδιο φορέα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το δημοτικό συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης γνωρίζει τα αξεπέραστα σοβαρά ενεργειακά προβλήματα των 435 οικογενειών του εργατικού οικισμού «Ηλιακό Χωριό».

Αιτία τα μη συμβατικά – πρότυπα – πειραματικά συγκεντρωτικά ενεργειακά μηχανοστάσια που ταλαιπωρούν όλες τις οικογένειες.

 • Το πειραματικό μηχανοστάσιο G, χειμερινής θέρμανσης 252 κατοικιών σε 11 οικοδομικά τετράγωνα, πέρα από προηγούμενα σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας του, από το χειμώνα του 2011 δεν λειτουργεί καθόλου.
 • Υπάρχουν άλλα κτίρια εκτός ενεργειακού G με εκτός λειτουργίας τα μηχανοστάσιά τους εδώ και αρκετά χρόνια.
 • Μερικές δεκάδες αυτόνομες κατοικίες (μεζονέτες) δεν έχουν καν ενεργειακό εξοπλισμό, ούτε σωλήνες μεταφοράς θέρμανσης ούτε και σώματα καλοριφέρ.
 • Οι λίγες πολυκατοικίες του οικισμού, όπου εξακολουθούν να λειτουργούν μηχανοστάσια χειμερινής θέρμανσης, είναι με σοβαρά προβλήματα με συχνές και πολυήμερες ή και πολύμηνες διακοπές από βλάβες.
 • Με αυτές τις συνθήκες ο οικισμός γέμισε με κάθε είδους: ξυλόσομπες, τζάκια, σόμπες καύσης πέλετ, ηλεκτρικές θερμάστρες, αερόθερμα κ.λπ.
 • Στις ταράτσες του οικισμού το σύνολο των ηλιακών συλλεκτών (για παροχή ζεστού νερού) είναι από 15ετίας εντελώς άχρηστοι και κατάλληλοι μόνο για ξήλωμα.

Το μόνιμο πρόβλημα με το ανθυγιεινό ζεστό νερό λόγω της αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων αφορά όλες και τις 435 οικογένειες. Ο εξαναγκασμός σε εγκατάσταση ηλεκτρικών ή και ηλιακών θερμοσιφώνων με δαπάνες από τις οικογένειες δεν μπορεί να αποτελεί την απάντηση του ΟΑΕΔ σε ένα οργανωμένο εργατικό οικισμό.

Διαχρονική επιλογή του Υπουργείου Εργασίας και του πρώην ΟΕΚ ήταν: Η έλευση του φυσικού αερίου και απλοποίηση και αυτονόμηση των ενεργειακών εγκαταστάσεων, για να μπορούν να αναλάβουν ευθύνες λειτουργίας και συντήρησης οι οικιστές.

Γνωρίζετε καλύτερα από μας το ιστορικό και τα σχετικά έγγραφα πρώην Υπουργών όπως και του πρώην ΟΕΚ προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπήρξε σχετική νομοθετική πρόβλεψη στο ν.2224/94, άρθρο 31. Σήμερα την αρτιότερη τεχνολογική και ρεαλιστική απάντηση αποτελούν τα αυτόνομα λεβητάκια φυσικού αερίου. Αυτή υπήρξε και η δέσμευση των αρμοδίων όλα αυτά τα χρόνια.

 • Απορρίπτουμε τον ισχυρισμό περί αποξένωσης του ΟΑΕΔ από τον οικισμό Ηλιακό Χωριό.

Τα παραχωρητήρια εκδόθηκαν τον 9ο του 2015 μονομερώς από τον ΟΑΕΔ. Σε συνοδευτικό έγγραφο σχετικό με την παραλαβή των παραχωρητηρίων οι οικιστές κατέγραψαν την σοβαρή επιφύλαξή τους λόγω των αξεπέραστων ενεργειακών προβλημάτων.

Μόλις πρόσφατα οι οικιστές απέρριψαν κατηγορηματικά την πρόταση να παραλάβουν τα προβληματικά μηχανοστάσια.

 • Η πρόσβαση στα μηχανοστάσια, η λειτουργία του ή μη, η συντήρηση και η επισκευή των ενεργειακών εξοπλισμών έως και σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2017 βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο στα χέρια των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.
 • Δεν μπορούν οι εργατικές οικογένειες να σηκώσουν το βάρος από ένα τόσο μεγάλο ενεργειακά αξεπέραστο πρόβλημα με τα πειραματικά μηχανοστάσια.

Σημειώνουμε τέλος ότι ακόμα και μετά την απόδοση των παραχωρητηρίων, στις επαφές που είχαμε ως Δημοτική Αρχή με την ηγεσία του ΟΑΕΔ, σαφείς και θετικές ήταν οι δηλώσεις για εγκατάσταση των νέων αυτόνομων λεβήτων φυσικού αερίου.

 • Καλούμε ως Δημοτικό Συμβούλιο, με ομόφωνο ψήφισμά μας: Το Υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ με δαπάνες τους να φέρουν στον οικισμό τους αγωγούς σύνδεσης για το φυσικό αέριο και να εγκαταστήσουν νέα αυτόνομα ενεργειακά συστήματα (λεβητάκια) φυσικού αερίου όπως και είχαν δεσμευτεί.

Οι κατοικίες του Ηλιακού Χωριού πρέπει να γίνουν άρτιες ενεργειακά!

Ως Δημοτική Αρχή, μαζί με τον Σύλλογο των οικιστών, ζητάμε συνάντηση μαζί σας.

5

Λοιπά αιτήματα Συλλόγου Κατοίκων Ηλιακού Χωριού

Η διοίκηση του Συλλόγου Κατοίκων Ηλιακού Χωριού κωδικοποίησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι σε επτά κατηγορίες:

 1. Ιδιοκτησιακός εμπαιγμός (θέρμανση, ζεστό νερό)

Θεωρείται εμπαιγμός η προσπάθεια του ΟΑΕΔ να μετακυλήσει τις οικονομικές επιβαρύνσεις στους κατοίκους, που απορρέουν από τις απαξιωμένες μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

 1. Υγρασίες

Να ξεκινήσουν έργα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγρασίας στα καταστήματα και στο κτίριο Μελίνα Μερκούρη.

 1. Οδόστρωμα Μουστακλή

Να γίνουν τα αναγκαία τεχνικά έργα για την αντιμετώπιση των συνεχών προβλημάτων.

 1. Απόθεση αντικειμένων και απορριμμάτων

Να σταματήσει η απόθεση αντικειμένων και απορριμμάτων, από τις υπηρεσίες του Δήμου, στον ελεύθερο χώρο πίσω από το κλειστό αθλητικό κέντρο Πεύκης.

 1. Λογαριασμοί θέρμανσης κτιρίου Μελίνα Μερκούρη

Να επιλυθούν οι αδικίες του παρελθόντος, όταν με ευθύνη της δημοτικής αρχής, επιβαρύνθηκαν αδικαιολόγητα οι κάτοικοι από τους ενεργειακούς λογαριασμούς χειμερινής θέρμανσης του κτιρίου Μελίνα Μερκούρη.

 1. Κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες των οικιστών

Να εξασφαλιστεί η παραχώρηση της αίθουσας Μελίνα Μερκούρη για δύο τουλάχιστον Σαββατοκύριακα κατ’ έτος για τις ανάγκες του Συλλόγου (παράλληλα με 150 – 200 καρέκλες, εξοπλισμό ηχητικής υποστήριξης και φωτισμού για θεατρική ή μουσική εκδήλωση και θέρμανση για τις εκδηλώσεις του χειμώνα).

 1. Πηγάδι Ηλιακού Χωριού

Να ενισχυθεί η τεχνική υποδομή άντλησης, ώστε να μπορεί να καλύπτει περισσότερες ανάγκες ποτίσματος πράσινου στον οικισμό και σ’ όλο τον Δήμο.

 

Posted in Άρθρα, Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης, Κοινωνία | Tagged | Σχολιάστε

Το έλλειμμα παιδείας

Του Χρίστου Απ. Ζάννη, εκπαιδευτικού

3Είναι αναμφισβήτητο ότι η παιδεία με το ευρύτερο περιεχόμενό της αποτελεί τη μοναδική ελπίδα για να βοηθηθεί ο άνθρωπος να βρει το δρόμο του και να προσδιορίσει τη στάση και τις ενέργειές του σ’ έναν κόσμο που διαρκώς και ταχύτατα μεταβάλλεται και που θεμελιώδεις αξίες αναθεωρούνται, ανατρέπονται ή και εκτοπίζονται χωρίς δισταγμό, προκειμένου να επιτευχθούν εφήμεροι στόχοι.

Η απληστία των προνομιούχων και το αδίστακτο κυνήγι του «κέρδους» οδηγούν τους λαούς στην εξαθλίωση και δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα που εγκυμονεί κινδύνους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη.

Οι εξεγέρσεις και η αιματοχυσία προδικάζουν το μέλλον. Οι κυβερνήσεις και οι απανταχού πλουτοκράτες αντί να διοχετεύουν πόρους για εξοπλισμούς και χλιδάτη ζωή δεν σκέπτονται και δεν προβληματίζονται μπροστά στη μπόρα που έρχεται και δεν θα αφήσει τίποτε όρθιο;

Εκτιμούμε ότι το μοναδικό και σωτήριο όπλο που απομένει είναι ο προσανατολισμός στην ορθή παιδεία, ώστε οι λαοί να βρουν το δρόμο τους και οι ηγέτες να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων για να κυβερνούν με λογισμό και όραμα για ένα μέλλον ειρηνικό και ένα παρόν αξιοβίωτο.

Είναι ανάγκη να καλλιεργηθούν στον άνθρωπο η κριτική σκέψη, τα ευγενικά συναισθήματα και η Αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Χρειάζεται να βλέπει πέρα από το άτομό του και τους γύρω του, τη ζωή και τη φύση σε όλο της το μεγαλείο. Να συναισθάνεται το χρέος του για συμμετοχή στον αγώνα ενάντια στη διαφθορά και την εκμετάλλευση από τους λίγους σε βάρος των πολλών. Να μάχεται σθεναρά ενάντια στην αυθαιρεσία και να ξεσκεπάζει την υποκρισία και τη σαπίλα. «Να μάθει να βλέπει για να προβλέπει, να προβλέπει για να προλαβαίνει» κατά τη σοφή παραίνεση του φιλόσοφου Saint Simon.

Μόνο λοιπόν με την ορθή παιδεία η ζωή μας θα γίνει πιο ανθρώπινη. Θα πάψουν οι συγκρούσεις, θα σταματήσει η αιματοχυσία και θα πρυτανεύσει το ειρηνικό πνεύμα.

Στρεβλή και μονόπλευρη παιδεία οδηγεί σε χαώδεις καταστάσεις. Η χλιδάτη ζωή αποκοιμίζει και απονευρώνει. Εκτρέφει τη φαυλότητα, τον εγωισμό και την αναλγησία. Η άθλια ζωή αποκτηνώνει και εξαγριώνει, τροφοδοτεί το έγκλημα και την ανομία. Η ισόρροπη ανάπτυξη σώματος και πνεύματος ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα πάθη και ευρύνει τους ορίζοντες σκέψης και δημιουργικής δράσης.

Οι πόροι για την παιδεία και την ορθολογική οργάνωση και στελέχωση σε όλες τις βαθμίδες είναι η καλύτερη επένδυση. Η πολύπλευρη κρίση που βιώνουμε επιβάλλει επιτακτικά ν’ αλλάξουμε πορεία, φιλοσοφία και νοοτροπία.

Αναδημοσίευση από το 8ο φύλλο (Μάρτιος – Απρίλιος 2017) της δίμηνης έκδοσης πληροφόρησης, διαλόγου και προβληματισμού Λυκόβρυσης – Πεύκης ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Posted in Άρθρα, Εφημερίδα "ΑΝΑΤΡΟΠΗ", Κοινωνία, Πολιτισμός | Tagged | Σχολιάστε

Σε αναζήτηση της Πολιτικής

Του Φάνη Στρατουδάκη

3Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι μια απεικόνιση σε σμίκρυνση της κεντρικής πολιτικής σκηνής και της κεντρικής διοίκησης. Αυτή η παρομοίωση έγινε πιο επίκαιρη με την επιβολή του νόμου Καλλικράτης για την τοπική αυτοδιοίκηση το 2010. Όπως η κεντρική διοίκηση διευθύνεται από την ελευθερία χωρίς αντίκρισμα της Ε.Ε., της παγκοσμιοποίησης και των μνημονίων έτσι και η τοπική αυτοδιοίκηση οργανώνεται από το «κάνε τώρα αυτά οπωσδήποτε κι άμα βρεις λεφτά μόνος σου κάνε και ό,τι θες», που βέβαια σε οδηγεί κατευθείαν στην ιδιωτική οικονομία (όπου εκεί υπάρχουν  άλλα «θέλω» κ.ο.κ).

Μέσα σε όλα αυτά αναζητείται η ουσία και το νόημα της πολιτικής.

Όποιος βρει το ρεαλιστικό αντίκρισμα του «αλλάζω το δημοψήφισμα αλλά σας σώζω», του τέλους των αυταπατών σε sequel, του παράλληλου προγράμματος, των ισοδυνάμων μέτρων, του «καμία παραχώρηση στη Χρυσή Αυγή εκτός αν είναι καλά παιδιά», του «καμία αναγνώριση στην κυβέρνηση της Ουκρανίας», αλλά χαβαλεδιάζομαι με τον Ποροσένκο κ.ο.κ. θα μπορεί να αναγνωρίσει και γιατί διαλύθηκε στο Δήμο μας η παράταξη της κας Γώγου, γιατί έφυγε η κα Πατούλη από την παράταξη του κου Μαυρίδη τη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί αιτήματα σύστασης διαπαραταξιακών επιτροπών ελέγχου δεν εξετάζονται και, τελείως συμπτωματικά, συνεξετάζονται ταυτιζόμενα με άλλα αιτήματα σύστασης διαπαραταξιακών επιτροπών άλλων θεμάτων άλλων περιόδων (το δικό μου το τραινάκι είναι καλύτερο από το δικό σου).

Επί χρόνια οι παρατάξεις πολιτεύονται χωρίς πρόγραμμα, μόνο για να δικαιώσουν την παλιά τους θητεία. Ποιοι είναι οι πραγματικά πολιτικοί λόγοι και τα  επιχειρήματα που εξηγούν αυτές τις καταστάσεις; Υπάρχουν καν;

Και στην μικρή και στη μεγάλη εικόνα το κοινό στοιχείο είναι η απόσυρση των πολιτικών ιδεολογιών, ως συνεκτικό στοιχείο των κομμάτων και των παρατάξεων,  και ο θάνατος του  διαλόγου και του επιχειρήματος, που αντικαταστάθηκαν από τον μεταμοντέρνο οπορτουνισμό της ανάληψης και διατήρησης της εξουσίας. Μοναδικό μέλημα απομένουν οι τακτικές κινήσεις για κατάκτηση και διατήρηση της αρχής ή για ένα καλύτερο πόστο.

Από την άλλη, το φωτεινό παράδειγμα του δήμαρχου της Πάτρας, που εφάρμοσε στην πράξη όσα ευαγγελίζεται η ιδεολογία του, κι ας έρχονται φαινομενικά σε αντίθεση με τους νόμους, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι χαμένοι αγώνες είναι μόνο όσοι δεν δόθηκαν και ότι η αναζήτηση ευρύτερων συσπειρώσεων μπορεί να κάνει πράξη ακόμα και ιδεολογικές θέσεις που ο γενικότερος συσχετισμός δυνάμεων δείχνει αδύνατες να εφαρμοστούν.

Είμαστε οι πολίτες που οι περισσότεροι έζησαν δραματικά και στο μεδούλι τους τι είναι να τους προδίδει ο κομματικός φορέας που στήριζαν και υποτίθεται ότι μας στήριζε κι αυτός και τι είναι να σου παρουσιάζουν οι από πάνω το μαύρο ως άσπρο και τούμπαλιν.  Γι’ αυτό,  δεν μας ενδιαφέρουν οι κομματικές προτιμήσεις και η κομματική προέλευση του κάθε συμπολίτη μας, στο βαθμό που συμφωνεί με τις αρχές και το πρόγραμμα με το οποίο πολιτεύεται η παράταξή μας, η Ριζοσπαστική Ανατροπή, όσες υπαναχωρήσεις ή «κωλοτούμπες» κι αν κάνουν οι κομματικοί σχηματισμοί της κεντρικής πολιτικής σκηνής, που ισχυρίζονται ή θα ισχυριστούν στο μέλλον ότι συμφωνούν και μας στηρίζουν.

Στο Δήμο στηρίζουμε όλες τις διερευνητικές επιτροπές ελέγχου θέλει ο οποιοσδήποτε να γίνουν, για οποιοδήποτε θέμα, όσο μακριά στο παρελθόν κι αν ανάγονται, ακόμα και όταν έχουν παραγραφεί οι όποιες ποινικές ευθύνες, με σκοπό να υπάρχει πλήρης ενημέρωση των δημοτών και έλεγχος.

Είμαστε με την πολιτική, τα επιχειρήματα, τον διάλογο και τις ιδεολογίες της νεωτερικότητας κι όχι με τις μεταμοντέρνες κωλοτούμπες, τα κολλητάρια, τα… «καλά παιδιά», τους «να βγούμε να κάνουμε καμιά χειραψία, να μας δει λίγο ο κόσμος, να βγάλουμε και καμιά φώτο και… βλέπουμε»…

Αναδημοσίευση από το 8ο φύλλο (Μάρτιος – Απρίλιος 2017) της δίμηνης έκδοσης πληροφόρησης, διαλόγου και προβληματισμού Λυκόβρυσης – Πεύκης ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Posted in Άρθρα, Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης, Εφημερίδα "ΑΝΑΤΡΟΠΗ", Κοινωνία, Πρόγραμμα Ριζοσπαστικής Ανατροπής | Tagged | Σχολιάστε

Οι παράγοντες…

Του Γιώργου Λίλου

3Στα μαθηματικά και στην επιστήμη αποτελούν βασικά στοιχεία μελέτης, έρευνας και επίλυσης προβλημάτων. Στην πολιτική και κοινωνική ζωή αντίθετα αποτελούν κάτι διαφορετικό. Ο όρος «παράγοντας» υποδηλώνει άτομα και μηχανισμούς που συντελούν ή καθορίζουν τόσο μια κατάσταση, όσο και ένα αποτέλεσμα. Ο «παραγοντισμός» σαν σύστημα, νοοτροπία, τάση και πρακτική χαρακτηρίζει μια κοινωνία όπου οι «παράγοντες» αντικαθιστούν ή λειτουργούν, είτε «νόμιμα» είτε παράνομα, σε βάρος των θεσμών.

Δεν είναι επομένως άσχετο με τη μειωτική έννοια που έχει αποκτήσει.

Στη χώρα μας ο «παράγων» και ο «παραγοντισμός» έχουν ιδιαίτερη παράδοση τόσο στην πολιτική όσο και στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Οι πάντες στα λόγια τον εξορκίζουν, τον αποδοκιμάζουν, τον θεωρούν αιτία των «κακώς εχόντων» και ορκίζονται ότι θα τον πατάξουν.

Συγχρόνως και παράλληλα με την έκφραση αντιπάθειας προς τους «παράγοντες» μέλη της κοινωνίας μας προστρέχουν σ’ αυτούς σαν μοναδική διέξοδο επίλυσης των προσωπικών τους προβλημάτων. Έτσι οι παράγοντες αποκτούν και πελατεία που τελικά καταλήγει στην κυριαρχία και ενδυνάμωση του «πελατειακού κράτους».

Ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης της κοινωνίας και του κράτους, οι παράγοντες και ο παραγοντισμός διαμορφώνονται από μικρούς, τύπου ψιλικατζή, έως τους μεγάλους των τεράστιων συμφερόντων. Σε όλες τις περιπτώσεις έχουν κοινά στοιχεία, την άγρα ψήφων και πελατών με ανταπόδοση μικρών ή μεγάλων ωφελημάτων. Δηλαδή αποτελούν βασικά στοιχεία διαπλοκής, πλουτισμού και διαφθοράς.

Στις τοπικές κοινωνίες η ύπαρξη και δράση τους είναι μόνιμη και ευκρινώς διακριτή. Πολλές φορές ξεφυτρώνουν από το πουθενά με κύριο στόχο την αναπαραγωγή τους ή την προσωπική φιλοδοξία τους. Κυρίως όταν πλησιάζουν οι εκλογές το «παραγοντιλίκι» παίρνει άλλες διαστάσεις και πρακτικές. Επανασχεδιάζουν και προβάλλουν την πραμάτεια τους. Ιδρύουν νέες παρατάξεις –συνήθως «ανεξάρτητες» έως τις εκλογές– και συνδυασμούς μιας χρήσεως. Συγχωνεύουν και διαλύουν παλιές παρατάξεις, μεταπηδούν από τη μια στην άλλη, ανακαλύπτοντας δήθεν ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές ή ομοιότητες, και δεν κωλύονται να γλείψουν ανερυθρίαστα εκεί που προηγουμένως έφτυναν.

Υπάρχει βέβαια και το στοιχείο της πλήρωσης της κενότητας και ματαιοδοξίας τους με την επικοινωνιακή πρακτική. Είναι παρόντες σε κάθε γιορτή, πανηγύρι και εκδήλωση. Χαιρετούν τους πάντες, γνωστούς και άγνωστους, κομπάζουν και φωτογραφίζονται αφειδώς και κυρίως δίπλα σε μεγαλύτερους παράγοντες, σε προβεβλημένα πρόσωπα, σε αστέρες της τέχνης και του θεάματος. Χωρίς ίχνος ανιδιοτέλειας πασχίζουν να καλύψουν τις προσωπικές φιλοδοξίες και στόχους τους.

Επιλέγουν κόμματα με «προοπτική». Και όταν αυτά βρίσκονται σε άνοδο επιδιώκουν το χρίσμα, ενώ όταν βρίσκονται σε κάθοδο τα περιφρονούν και μετά βδελυγμίας, καταδικάζουν τον «κομματισμό», επιδιώκοντας τη σφραγίδα του «ανεξάρτητου».

Επαίρονται για την πολύχρονη ενασχόλησή τους στα κοινά και την θεωρούν ως επαρκές τεκμήριο της ανωτερότητάς τους και αποτρεπτική κάθε κριτικής.

Κάθε παράγοντας επιδιώκει το σχηματισμό κάποιας ομάδας πιστών κολαούζων που αναλαμβάνουν και το ρόλο της υπεράσπισής τους με φωνασκίες και έντονες αντιπαραθέσεις σε επιμέρους και άνευ ουσίας θέματα, με προβολή υπαρκτών και ανύπαρκτων χαρισμάτων και με κολακείες… μέχρι να «αλλάξουν» στρατόπεδο.

Αναδημοσίευση από το 8ο φύλλο (Μάρτιος – Απρίλιος 2017) της δίμηνης έκδοσης πληροφόρησης, διαλόγου και προβληματισμού Λυκόβρυσης – Πεύκης ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Posted in Άρθρα, Εφημερίδα "ΑΝΑΤΡΟΠΗ", Κοινωνία | Tagged , | Σχολιάστε