Αναθεώρηση θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αναδημοσίευση άρθρου του Μανόλη Στ. Πάγκαλου, από το 9ο φύλλο (Μάιος – Ιούνιος 2017) της δίμηνης εφημερίδας ΑΝΑΤΡΟΠΗ

3

Τι προτείνει η επιτροπή του άρθρου 5 ν.4368/2016

Στο πλαίσιο του νόμου 4368/2016 δημιουργήθηκε 27μελής επιτροπή απαρτιζόμενη από:

 • τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κώστα Πουλάκη (Πρόεδρος),
 • επτά (7) επιτελικά στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου,
 • έντεκα (11) ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • τρεις (3) εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),
 • τρεις (3) εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ),
 • ένα (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) και
 • ένα (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ).

Η επιτροπή μετά από 7μηνη διαβούλευση κατέληξε στη σύνταξη πρότασης αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Λόγω του περιορισμένου χώρου της εφημερίδας μας, παρουσιάζουμε αντιπροσωπευτικό τμήμα των προτεινόμενων αλλαγών.

Προτείνονται:

 1. Η δυνατότητα ανάθεσης των πολεοδομικών υπηρεσιών στον β’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών από μία κεντρική πολεοδομική υπηρεσία στην έδρα κάθε Περιφέρειας και ένα πολεοδομικό γραφείο στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
 2. Η κατάργηση των σημερινών δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και η διαδοχή τους από συμβούλια στα όρια των σημερινών δημοτικών ενοτήτων (πρώην δήμων και κοινοτήτων που καταργήθηκαν και συνενώθηκαν με τον Καλλικράτη), που θα ενισχυθούν με αποφασιστικές αρμοδιότητες.
 3. Οι εκλογείς μιας συγκεκριμένης δημοτικής ενότητας να ψηφίζουν εκπροσώπους τους για το συμβούλιο της συγκεκριμένης δημοτικής ενότητας, ανεξάρτητα από κεντρικούς συνδυασμούς.
 4. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας να εκλέγεται έμμεσα από το Συμβούλιο, μεταξύ των μελών του.
 5. Τα συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων να έχουν και αρμοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα.
 6. Η θέσπιση της απλής αναλογικής, ως συστήματος εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, για να ενισχυθούν τα δημοκρατικά και πλουραλιστικά χαρακτηριστικά και η συμμετοχή των πολιτών, και να καλλιεργηθεί κουλτούρα συμμετοχής, διαλόγου και συναινέσεων στην ελληνική κοινωνία.
 7. Η αναβάθμιση του ρόλου των τοπικών λαϊκών συνελεύσεων και η ενδυνάμωση του θεσμού των τοπικών δημοψηφισμάτων και με λαϊκή πρωτοβουλία.
 8. Η εισαγωγή διαδικασιών πραγματικής δημόσιας λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου, με υποχρεωτικό για τους αιρετούς χαρακτήρα.
 9. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων και του θεσμικού ρόλου της μειοψηφίας του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου.
 10. Η θεσμοθέτηση της συμμετοχής των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη λειτουργία του Δήμου ή της Περιφέρειας.
 11. Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές να αποσυνδεθούν από τις ευρωεκλογές και να διεξάγονται κάθε τέσσερα (4) ή πέντε (5) χρόνια στο τέλος Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου και οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές να αναλαμβάνουν καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου του επόμενου της διεξαγωγής των εκλογών έτους.
 12. Το δικαίωμα του εκλέγειν στις περιφερειακές εκλογές όπως και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο αξίωμα του περιφερειακού συμβούλου να δοθεί και στους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε.
 13. Το όριο εκλογικής ενηλικότητας να μειωθεί στα 17 έτη και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, σε εναρμόνιση προς τη ρύθμιση που υιοθετήθηκε πρόσφατα και για τις εθνικές εκλογές, με το ν. 4406/2016.
 14. Η πλήρης κατάργηση της εσωτερικής διαίρεσης των Δήμων σε εκλογικές περιφέρειες και η ενιαία εκλογή των δημοτικών συμβούλων σε όλη την έκταση του Δήμου.
 15. Η καθιέρωση ελάχιστου αριθμού υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων ίσου με τον αριθμό των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου και μέγιστου αριθμού ίσου με τον αριθμό των εδρών +10%.
 16. Η αποσύνδεση των συνδυασμών που μετέχουν στις εκλογές για το Δημοτικό Συμβούλιο από τους συνδυασμούς που καταρτίζονται σε κάθε Δημοτική Ενότητα για το οικείο Συμβούλιο.
 17. Η κατάργηση του θεσμού των άμεσα εκλεγόμενων Αντιπεριφερειαρχών.
 18. Η κατανομή του συνόλου των εδρών του Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου από τον πρώτο γύρο με το σύστημα της απλής αναλογικής μεταξύ των συνδυασμών, με βάση την «κλασική» μέθοδο της αναλογικής των υπολοίπων, όπως συμβαίνει σήμερα για τον 1ο γύρο.
 19. Σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει το 50%+1 των ψήφων κατά τον 1ο γύρο θα πραγματοποιείται επαναληπτική εκλογή σε 2ο γύρο μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, οπότε Δήμαρχος/Περιφερειάρχης θα είναι ο επικεφαλής του πλειοψηφήσαντος στο γύρο αυτό συνδυασμού, χωρίς ωστόσο αυτό να επιδρά στην κατανομή των εδρών που έχει ολοκληρωθεί από τον 1ο γύρο.
 20. Η κατάργηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της στα Συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων.
 21. Η κατάργηση της Οικονομικής Επιτροπής και η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της είτε στα Συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στην Εκτελεστική Επιτροπή, ανάλογα και με το ειδικότερο περιεχόμενο εκάστης αρμοδιότητας.
 22. Η αντικατάσταση της Επιτροπής Διαβούλευσης από ένα Δημοτικό Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο, στο οποίο θα μετέχουν οι εκπρόσωποι όλων των βασικών φορέων της περιοχής και το οποίο θα συνεδριάζει υποχρεωτικά σε τακτά και σύντομα χρονικά διαστήματα, εκφράζοντας γνώμη επί όλων των θεμάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία και το Δήμο. Σε συγκεκριμένες σημαντικές αποφάσεις (π.χ. κατάρτιση προϋπολογισμού, επιχειρησιακού προγράμματος κ.λπ.) το Συμβούλιο θα παίζει καθοριστικό ρόλο ως ο κεντρικός φορέας της διαβούλευσης στο τοπικό επίπεδο.
 23. Η διαμόρφωση θεσμών και διαδικασιών «προδιαβούλευσης» πριν την εισαγωγή και ψήφιση σημαντικών θεμάτων στο Δημοτικό/Περιφερειακό Συμβούλιο, οι οποίοι θα λειτουργούν και «παιδευτικά» ως προς τη διαμόρφωση συναινέσεων.
 24. Η ενίσχυση του θεσμού του τοπικού δημοψηφίσματος ως τελικού καταφυγίου για τη λήψη αποφάσεων που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Δήμου/της Περιφέρειας, εφόσον δεν είναι δυνατή η επίτευξη συναίνεσης.
 25. Η αποζημίωση των αιρετών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων και των λοιπών συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α.
 26. Όλες οι συνεδριάσεις του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου και των επιτροπών αυτών βιντεοσκοπούνται και αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους κάθε Δήμου και Περιφέρειας, ενδεχομένως και επί ποινή ακυρότητας.
 27. Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών ως αυτοτελών νομικών προσώπων και η ανάληψη των αρμοδιοτήτων τους από τις υπηρεσίες του οικείου Δήμου.
Advertisements

About Ριζοσπαστική Ανατροπή Λυκόβρυσης-Πεύκης

Δημοτική παράταξη
This entry was posted in Εφημερίδα "ΑΝΑΤΡΟΠΗ", Κοινωνία, Νομοθεσία and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s